Loonfiche

Loonfiche

Wat staat er allemaal op mijn loonfiche?

Het meest bekeken cijfer op de hele loonbrief is natuurlijk het ‘netto te betalen’. Maar weet je ook wat al die andere cijfers en bedragen betekenen?

Brutoloon

De bezoldiging of het brutoloon is het begin van de berekening. Behalve het contractueel bepaalde loon voor de normale gepresteerde werktijd kunnen in deze rubriek ook nog andere loonelementen voorkomen, zoals het loon voor overuren, commissielonen, loon voor feestdagen, vakantiedagen, klein verlet, verbrekingsvergoeding bij ontslag, de geldwaarde van voordelen in natura (sommige tellen niet mee voor de berekening van RSZ, zoals een bedrijfswagen, maaltijdcheques ...), gewaarborgd loon bij ziekte of arbeidsongeval, premies en bonussen, eindejaarspremies.

RSZ

De persoonlijke RSZ-bijdragen worden ingehouden van het totale brutoloon en vloeien naar de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid. Deze afhoudingen worden gebruikt om pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, ziektevergoedingen, kinderbijslagen enzovoort te betalen. Voor bedienden bedraagt de RSZ-bijdrage 13,07 procent van het brutoloon. Voor arbeiders wordt het brutoloon eerst vermenigvuldigd met 1,08 en wordt de bijdrage van 13,07 procent daarop berekend.

Verdient een werknemer het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (1.501,82 euro per maand voor een voltijds tewerkgestelde werknemer, sinds 1 december 2012) dan worden de RSZ-bijdragen die op zijn loon worden ingehouden verminderd met 184 euro voor een bediende, of 198,72 euro voor een arbeider.

Verdient een bediende meer van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen maar minder dan 2.385,41 euro per maand, dan wordt de vermindering van zijn RSZ-bijdragen als volgt berekend: 184 – (0,2082 x (S-1.501,82)) waarbij S het referteloon is van de werknemer. Voor een arbeider met een loon hoger van 1.501,82 euro maar lager dan 2.385,41 euro wordt de vermindering als volgt berekend: 198,72 – (0,2242 x (S – 1.501,82)) waarbij S eveneens het referteloon van de werknemer is.

Zo betaalde een bediende met een loon van 2.000 euro per maand voor 1 april 2013 een RSZ-bijdragen van 185,09 euro. Vanaf 1 april 2013 is dit 181,12 euro ofwel 3,97 euro minder.

Belastbaar loon

Het brutoloon verminderd met de RSZ-bijdrage noemt men het belastbaar loon. Om het totale belastbaar loon te kennen moeten er eventueel ook nog volgende elementen bij opgeteld worden: het voordeel van alle aard van een bedrijfswagen (indien het niet terugbetaald wordt door de werknemer), dubbel vakantiegeld, aanvullend vakantiegeld, vakantiegeld bij uitdiensttreding, uitzonderlijke premies of giften (zoals geboorte- of huwelijkspremies, premie voor 25 jaar dienst), uitwinningsvergoedingen (een ontslagvergoeding voor handelvertegenwoordigers).

Bedrijfsvoorheffing

De bedrijfsvoorheffing wordt berekend op basis van het totale belastbaar loon. Niet alleen de hoogte van het loon speelt hiervoor mee, maar ook de gezinssituatie van de werknemer, het aantal personen ten laste enzovoort. Twee werknemers met hetzelfde loon zullen dus niet noodzakelijk dezelfde bedrijfsvoorheffing betalen.

Opmerking: de ingehouden bedrijfsvoorheffing is slechts een voorschot op de totale belasting die je uiteindelijk verschuldigd bent. De eindafrekening wordt opgemaakt op basis van de belastingaangifte die je het jaar nadien moet invullen. Blijkt hieruit dat er teveel bedrijfsvoorheffing werd ingehouden dan wordt het teveel betaalde teruggestort. Omgekeerd kan het ook dat er belasting bijbetaald moet worden.

Nettoloon

Het nettoloon is het bedrag dat resteert nadat van het brutoloon de sociale lasten en de bedrijfsvoorheffing afgetrokken zijn. Na de bruto/netto-berekening kunnen er nog enkele bijkomende correcties doorgevoerd worden, zowel in positieve als in negatieve zin.

Bijkomende uitkeringen die niet mee belast worden, zijn: kosten terugbetaald door de werkgever op voorlegging van een betaalbewijs, sociale abonnementen voor het openbaar vervoer (tot 380 euro op jaarbasis) en kilometervergoedingen.

Bijkomende inhoudingen die nog in mindering van het nettoloon komen, zijn: de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid, werknemersbijdrage voor de groepsverzekering, het voordeel van alle aard van een bedrijfswagen, eigen bijdrage van de werknemer voor maaltijdcheques (minimaal 1,09 euro per uitgereikte cheque).

Het eindresultaat van de loonberekening is het netto te betalen bedrag. Dat bedrag wordt overgeschreven op de bankrekening van de werknemer.

Patronale lasten

De patronale lasten die de werkgever voor zijn werknemer betaalt bovenop het brutoloon worden louter informatief ook mee op de loonbrief vermeld. Dat zijn bijvoorbeeld de patronale RSZ-bijdragen, de werkgeversbijdrage voor maaltijdcheques (maximaal 5,91 euro per maaltijdcheque), de werkgeversbijdrage voor de groepsverzekering en de CO2-taks op bedrijfswagens.

Jobalert

Ontvang de nieuwste jobs in jouw mailbox.

Cv Online

Word eenvoudig gevonden door werkgevers in jouw streek.

Zoekgeschiedenis

Bewaar het overzicht van jouw zoekopdrachten en sollicitaties.

Favorieten

Bewaar al jouw favoriete jobs.